به جاده‌های سبز خوش آمدید...
باغ‌های گیا‌هشناسی سنگاپور

مسافران با بودجه محدود از باغ‌های گیاهشناسی سنگاپور چون که بسیاری از باغ‌ها رایگان هستند قدردانی خواهند کرد. فقط برای باغ ملی ارکیده، بخش با بیشترین بازدید باغ هزینه وجود دارد. این باغ شامل بیش از 60000 گونه از گیاهان و حیوانات است، و خانه اولین به باغ کودکان در جهان است. بازدید کنندگان قبلی در مورد سبز گرمسیری باغ‌ها دیوانه شده‌اند.