به جاده‌های سبز خوش آمدید...
کاخ پولاتا چین

کاخ پولاتا در 130 متر بالاتر از دره لهاسا قرار گرفته که تا 170 متر ارتفاع دارد و بزرگ‌ترین ساختار به یاد ماندنی در تبت است. ساخت و ساز کاخ فعلی در سال 1645 در زمان سلطنت دالایی لامای پنجم آغاز شد و با پاترنگ گارگو یا کاخ سفید در سال 1648 به پایان رسید. پاترنگ ماپو یا کاخ سرخ، بین 1690 تا 1694 به آن اضافه شد. کاخ پولاتا محل اقامت دالایی لاما بود تا زمانی که دالایی لامای چهاردهم پس از حمله چینی در سال 1959 به هند فرار کرد.